Türk Avukat Berlin Neukölln

Sosyal hukuk, iş hukuk ve aile hukuk avuk­atları: ücretsiz danışma (BerHG)

Birçok insan hayatları boyunca en az bir kere işyer­lerini kaybetme duru­muyla karşı karşıya kalırlar. Ya kendileri istifa etmiş­lerdir veya işveren tarafından işten çıkarıl­mışlardır. Genel­likle bu durum­larda Jobcenter’dan ALG I veya Hartz 4 talep edilmesi gerekir. İş hukuku (örneğin iş güvencesi) ve sosyal güvenlik hukukun (ALG I, Hartz 4) doğrudan birbi­riyle alakalı olduğunu çoğu kişi bilmemektedir. 

Çalışma Ajan­sının işsizlik paral­arını sınırlı süreliğine kesmesi veya Jobcenter’ın sosyal yardımını kısıt­laması gibi sonu­çlarına katlanmak zorunda kalırlar. Aynı zamanda kendi­lerine yönel­tilen sayısız form bulurlar önlerinde. 

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında ehli olan avuka­tının size vereceği önemli tavsi­yeleri dikkate aldığınızda taktirde oluşa­bilecek birçok hatanın önüne geçmiş olursunuz.

Hartz 4 ile problemleriniz mi var?

Sosyal hukuk, iş hukuk ve aile hukuk avukatları
Bize Ulaşın. Size ücretsiz tavsi­ye­lerde bulunuyoruz.
ücretsiz ve zorun­luluk olmadan
Gaze­teden ve tele­vi­zyondan tanınmış:

Avantajlarınız

Sosyal güvenlik hukuk alanındaki Danışm­anlık Yardımı (Bera­tungs­hilfe / BerhG) çerçe­vesinde, size ücretsiz hukuk danışm­anlığı sunma imkanına sahibiz. ALG II’den (Hartz 4) yarar­lanıyor, az ve veya hiçbir geli­riniz yoksa (BerhG kapsamında), sizin adınıza ücretsiz olarak Jobcenter’a karşı itiraz talebinde (Wider­spruch) bulunabiliriz. 

Wedding, Burgsdorfstr. 17, 13353 Berlin ve Neukölln Karl-Marx-Str.108’de bulunan ofisle­ri­mizde randevu talebinde bulun­manız gerek­me­mek­tedir. Avuka­tımız derhal sorunu­nuzla ilgi­le­necek ve gerekli olan ilk hukuki işlemleri başlata­ca­klardır. Diğer ofisle­rimizi Wedding, Moabit, Tempelhof, Lich­tenberg ve Neukölln’de bulabilirisiniz. 

Bu numaraya +491787140154 kısa mesaj gönderin. Anahtar sözcük: „Acil” yazin biz sizi arayalim. Sorununuz avukat tarafından garantili incelenecektir! 

Avukat´dan ücretsiz danışma. „Bera­tungs- ve Prozess­kos­ten­hilfe“ üzerinden temsil ücretsizdir. 

Tecrübemiz

0 %
olumlu yorumlar sosyal hukuk davalarinda
1339 +
işlenmiş sosyal hukuk davaları
0
yıllık iş tecrübesi

Nasil başvurabilirsiniz?

  1. Bize sorununuzu açıklayın, davanızla ilgili bilgi­ler­inizi ve belge­ler­inizi gönderin.
  2. Tele­fonla ücretsiz olarak sizinle iletişime geçeceğiz.
  3. Görüş­meden sonra, dava­nizin devami icin teklif hazir­layip gönde­re­ceğiz. Sigortanız varsa, bir teminat talebinde bulu­na­cağız. Aksi takdirde size avukat ücretleri hakkında bilgi göndereceğiz.
  4. Işlemi kabul ediyor­sanis bize bizim yetki belge­le­rimizi gönde­rerek siparis verin.
  5. Yetki belge­lerini elimize gectikten sonra, sizin icin bir dosya oluş­tu­ra­cagiz ve davanızı işleme koyacağız.
Hangi yasal alanda yardıma ihti­yacınız var?
Field is required!
Field is required!
JobCen­ter’den bir mektup yada bildirim aldınız mı?
Field is required!
Field is required!
Mektuptaki tarih
Field is required!
Field is required!
Lütfen sorununuzu seçin:
Field is required!
Field is required!
Lütfen sorununuzu seçin:
Field is required!
Field is required!
Lütfen en fazla 3 satırda (500 harf) sorunuzu açıklayınız.
Ihre Nach­richt
Field is required!
Field is required!
Gelen mektuba karşı itiraz ettiniz mi?
Field is required!
Field is required!
İtiraz ettiğiniz günün tarihi
Field is required!
Field is required!
İş yeri­nizden şu anki sorunu­nuzla ilgili bir mektup var mı?
Field is required!
Field is required!
Mektuptaki tarih
Field is required!
Field is required!
Şu anki sorunu­nuzla ilgili bir mektu­bunuz var mı?
Field is required!
Field is required!
Mektuptaki tarih
Field is required!
Field is required!
Şu anki sorunu­nuzla ilgili bir mektu­bunuz var mı?
Field is required!
Field is required!
Mektuptaki tarih
Field is required!
Field is required!
Lütfen en fazla 3 satırda (500 harf) sorunuzu açıklayınız.
Field is required!
Field is required!
Sigortanız veya danışm­anlık ve hukuki temsil belgeniz var mı?
Field is required!
Field is required!
Sigorta numarası
Field is required!
Field is required!
Dosya Ekle
Aşağıdaki „Dosya seç” düğmesini kullanarak sorunu­nuzla ilgili olan mektu­plari ekleyin (cep telefonu kame­ra­sından fotoğraf / resim cekme mümkündür).
Dosya seç
Field is required!
Field is required!
Adınız
Field is required!
Field is required!
Soy adınız
Field is required!
Field is required!
Telefon numa­ranız
Field is required!
Field is required!
E-posta
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Hartz 4 Bescheid prüfen - Onlinekanzlei

Bu yüzden hukuki meselelerinizi JobCenter’a danışmayınız.. 

Hukuki mesele­lerinizi JobCenter’a danış­mayınız. Federal Anayasa Mahkemesi (11. Mai 2009 -1 BvR 1517/08), Jobcenter’larda Hartz 4 itirazlarında sunulan danışm­an­lı­klarda bağım­sız­lığın sağlana­madığı tespi­tinde bulun­muştur. Çoğu mesele­lerde bu danışm­anlık hizmeti hukukçu olmayan çalış­anlar tarafından veril­mek­tedir. Ayrıca Jobcenter şekli hataları ve ispat yükü gibi hususları çoğu zaman dikkate almamaktadır. Örneğin karar bildiri­sinin (Bescheid) ulaşı­mının (Zugang) ispat yükü Jobcenter’dadır. Bunun ispatı ise sadece taah­hütlü mektup (Sarı Mektup) yoluyla mümkündür. Maddi neden­lerden dolayı Jobcenter bu imkândan çok nadir durum­larda yarar­lanır. Bu durumda size mektup ulaşmaz ise, karar bildirisinde yer alan yüküm­lülükler oluşmaz ve herhangi bir işlem süresi başlamaz. 

Bu yüzden Jobcenter çoğu zaman haksızdır 

„JobCenter haklıdır” düşün­cesine sakın kapıl­mayınız. Yalnızca tecrübeli bir avukat bunun sağlıklı değer­len­dir­mesini yapa­bilir. Örneğin ne Jobcenter çalış­anları nede danışm­anlık departmanları, ispat yükü ve deliller ile ilgili gerekli eğitime sahip değiller. Ayrıca Jobcenter her kararında çeşitli forma­li­teleri yerine getirmek zorundadır. Sosyal güvenlik huku­kunda ehli olan bir avukat, belki de daha önce hiç karşılaş­ma­dığınız veya bilme­di­ğiniz hataları görür. Mesela çoğu Hartz 4 alan kişi yanlışlıkla Hartz 4 ihtiyaç birliği içinde yaşa­dı­klarını düşün­mekte olsalar bile, esasında ortak konut veya ev idaresi içinde yaşamaktalardır. 

Dilekçenizi vereceğiniz yer 

Her resmi kurum dile­k­çenizi almak ve gereğinde yetkili kuruma iletmek zorundadır (SGB I’in 16. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkrası). Dile­k­çe­nizle hangi kuruma başvur­manız gerektiği tered­düdüne kapıl­mayınız, çünkü her kurumu yetkilisi dile­k­çenizi almak zorundadır, yani dile­k­çenizi geri çevirme gibi bir yetkisi yoktur. Dile­k­çeniz, lehinize işleyen bazı idari süreleri başlatmaktadır. İved­ilikle topu Jobcenter’a atınız ki, avuka­tınız karşılığında alacağınız bağlayıcı karar bildirisini inceleme fırsatı bulabilsin. 

Bu yüzden dilekçelerinizi yazılı olarak veriniz 

Dile­k­çe­ler­inizi daima yazılı olarak verin ve teyit ettirin. JobCenter’ın sunduğu formları dile­k­çe­leriniz için kullanmak zorunda değil­siniz. Kâğıt üzerinde el yazımı dilekçe dahi geçer­lidir, fakat yalnızca yazılı dilekçe yeterli delil güvenliği sağlaya­bilir. Ayrıca her dile­k­çe­ler­i­nizin foto­ko­pisini çıkartınız. 

Unsere Preise

Kostenlose Erst­be­ratung und Vertretung im Sozialrecht
Kosten­über­nahme durch Bera­tungs­hilfe (BerHG)
Alle Rechts­ge­biete
Kosten­über­nahme durch Rechtsschutzversicherung
Erst­be­ratung im Fami­li­en­recht und Arbeits­recht ohne BerHG
max. 190€ netto

Hartz 4 talebinde bulunmak çok kolay!

Hartz 4 talebinde bulunmak çok kolay! 

Dile­k­çeniz eksiksiz olması gerek­me­mek­tedir. „Ich bean­trage Leis­tungen nach dem SGB II“ (SGB II kapsamında yardım talep ediyorum) yazmanız yeter­lidir. Jobcenter’ın sunduğu formları kullanmak şart değildir. Eksik doküm­anları (gerek­tiğinde Jobcenter’ın formu vası­tasıyla) daha sonra teslim edebilirsiniz. 

Bu şekilde dilekçenizin erişimini ispat edebilirsiniz 

Bu size tanıdık mı geliyor? Jobcenter’ın iddiasına göre şahsen iade ettiğiniz dilekçe kendi­lerine hiç ulaş­mamışı. Genelde kaide şudur: Jobcenter dilekçe ve doküm­an­larınızın kendi­lerine ulaş­ma­dığını iddia ediyorsa, bunun aksini siz ispat etmeniz gere­kiyor. Doküm­an­larınızı bir şahit huzu­runda teslim edin ve teslimatı teyit ettirin. Eğer doküm­an­larınızı posta kutu­larına atacak olursanız, bunu bir şahidin eşliğinde veya elçi yoluyla yapınız. 

Kesinlikle JobCenter tarafından sözlü ret kararlarını kabul etmeyiniz 

Kesin­likle sözlü ret kararl­arını kabul etmeyiniz. Yazılı bir karar isteği­nizde ısrar ediniz (SGB X’un 33. maddesinin 2. fıkrası). Bu şekilde Hartz 4 ile ilgili sorununuzu sosyal güvenlik hukuku avuka­tınız ele alabile­cektir. Kurum bu hususta herhangi bir bahane öne süremez. 

JobCenter ile sözlü irtibata mı geçtiniz? Bu yüzden konuşmalarınızı not ediniz 

JobCenter çalışanı ile irtibata geçtiğiniz takdirde, mutlaka konuş­tu­klarınızı yazılı olarak kayda alınız: Doküm­an­larınız veya dile­k­çenizi teslim edecek veya herhangi bir konuda Jobcenter yetkilisi ile konuşacak olursanız, yetki­linin ismini, oda numa­rasını ve görüşme saatini not ediniz. Böylece ortaya çıka­bilecek sorun­larda mahkeme karşısında somut bilgiler suna­bilir, Sosyal Güvenlik Mahkemesi’nde yürütü­lecek olan davada kendi güve­ni­le­bi­lir­liğinizi ve davayı kazanma olasılığını artırabileceksiniz. 

Bu yüzden katiyen JobCenter’a yalnız gitmeyiniz 

Görüş­melerde yanınızda şahit bulun­du­runuz. Yanınızda destek bulun­durma hakkına sahip­siniz (SGB X’un 13. maddesinin 4. fıkrası). Bu şekilde size Jobcenter yetkilisi tarafından verilen sözü ve konuş­ma­larınızın içeriğini ispat edebilme şansına sahip olursunuz. 

Bu şekilde eski karar bildirilerini inceltebilirsiniz 

İnceleme talebinize bir gerekçe ekle­meniz şartıyla, her karar bildiri­sinin size erişim tari­hinden itibaren bir yıl içerisinde ince­le­te­bi­lir­siniz. (Über­prü­fungs­antrag; SGB X’un 44. maddesi). Bunu sakın 1 aylık itiraz süresi ile karıştırmayınız. 

Eğer Jobcenter karar bildiri­sinin size posta yoluyla ulaştığı iddia­sında bulunursa, fakat siz herhangi bir mektup alma­dıy­sanız, bu sizin için daha avan­ta­jlıdır. Örneğin Jobcenter’ın ödemeleri geri alma kararı: Yıllar sonra size bölge müdürlüğü tarafından, 2007 tarihli ödeme talebi gere­k­çe­siyle, bir ihtarname gelir. Karar bildirisi elinize hiç geçmediği için hakkında bir bilginiz yok. Bu durumda geçerli bir karar bildirisi hukuki açıdan çıkmadığı için, Jobcenter’ın gönde­receği her ihtarname hukuka aykırıdır. Jobcenter, karar bildiri­sinin size ulaş­tığını ispat­la­makla yüküm­lüdür. Bu ise sadece taah­hütlü mektup (Sarı Mektup) yoluyla size gönder­diyse başarılı olacaktır. Çok nadir durumlar dışında, Jobcenter’lar bu yola başvur­mazlar. Aradan uzun yıllar geçmiş olsa dahi, bu karar bildirisini talep edebilir ve itiraz hakkınızı kullana­bi­lir­siniz, çünkü geçerli bir işlem süresi hiç başla­mamıştır. Zaman aşımı nedeniyle bu tür itirazlar çoğu zaman başarıyla sonuçlanıyor. 

Memnun müşteriler

Das Team

Imanuel Schulz

Kanz­lei­gründer & Geschäftsführer
Rechts­ge­biete: Rechts­anwalt im Sozi­al­recht. Straf­recht und Medienrecht

„Ziel meiner Tätigkeit als Geschäfts­führer und Kanz­lei­gründer ist es, Rechts­dienst­leis­tungen allen Menschen unab­hängig vom Einkommen anzu­bieten. Selber war ich Hartz IV Empfänger nach dem Studium. Diese Erfahrung war prägend. Deshalb bin ich mit ganzem Herzen Anwalt im Sozialrecht.”

Ringo Knetsch

Anwalt im Sozi­al­recht und Arbeitsrecht
Rechts­ge­biete: Rechts­anwalt Sozi­al­recht und Arbeits­recht. Spezia­li­siert auf Arbeits­lo­sengeld – Hartz IV. 

„Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren; und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren.”

Barbara Hiller

Anwältin Sozi­al­recht
Rechts­ge­biete: Arbeits­recht, Sozialrecht

„Eine vertrau­ens­volle und offene Zusam­men­arbeit, sowie mein fundiertes Fach­wissen bilden die Grundlage für eine erfolg­reiche Vertretung meiner Mandanten. Lebens­motto: ‚Die Sache hinter der man steht, hundert­pro­zentig zu vertreten.”

Anja Rudolph

Fach­an­wältin für Sozialrecht
Rechts­ge­biete: Sozi­al­recht (spezia­li­siert auf Arbeits­lo­sengeld, Hartz IV & Grundsicherung)

„Als Fach­anwalt für Sozi­al­recht in Berlin helfe ich vielen Mandanten seit Jahren vertrau­ensvoll und erfolg­reich gegenüber dem Jobcenter in Berlin. Ich betreue seit 2008 haupt­sächlich Hartz IV Fälle. Diesen Erfah­rungs­schatz nutze ich fort­laufend für meine Mandanten.”

Berlinde randevu ve online servisi

En kısa sürede sizi arayacağız

Ücretsiz danışma (BerHG)

Şimdi ücretsiz bir ilk danışma

Sosyal hukuk, iş hukuk ve aile hukuk avukatları
Bize Ulaşın. Size ücretsiz tavsi­ye­lerde bulunuyoruz.
ücretsiz ve zorun­luluk olmadan
Bewer­tungen auf ProvenExpert
Standort